Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A.

Data: 
04 gru 2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2017, 23/2017 oraz 24/2017 z 4 grudnia 2017 r., działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające, pod którymi zawarte zostały umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Netia S.A. („Netia”), o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 23/2017 i 24/2017 z 4 grudnia 2017 r.

W konsekwencji spełniania warunków zawieszających Spółka złożyła dwa zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63.407.500 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47.294.941 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Znaczący Akcjonariusze”), stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, pomniejszony o 1 (jedną) akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netia), w obu przypadkach po cenie nabycia akcji wynoszącej 5,77 PLN (pięć złotych 77/100) za 1 (jedną) akcję Netia („Cena Nabycia”), tj. 638.753.084,57 PLN (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote 57/100) za wszystkie nabywane akcje Netia („Zlecenia Kupna”).

Jednocześnie, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Znaczący Akcjonariusze złożyli analogiczne zlecenia sprzedaży na rzecz Spółki odpowiednio 63.407.500 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta siedem tysięcy pięćset) oraz 47.294.941 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji Netia („Zlecenia Sprzedaży”).

Złożenie Zleceń Kupna i Zleceń Sprzedaży nastąpiło poza sesją giełdową, w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za pośrednictwem domu maklerskiego.

Zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Spółka spodziewa się, że rozliczenie Zleceń Kupna i Zleceń Sprzedaży nastąpi w dniu 5 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 albo w czasie zbliżonym.

Nabycie akcji Netia stanowi etap rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest nabycie przez Spółkę pakietu akcji Netia reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2017 z 4 grudnia 2017 r.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2017
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017