Rozpoczęcie prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus

Data: 
05 paź 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizowaną Strategią 2023+ i wejściem w nowe obszary działalności, obejmujące między innymi produkcję czystej energii w oparciu o technologie niskoemisyjne oraz zeroemisyjne (por. raport bieżący Spółki nr 36/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku), Spółka rozpoczęła analizę możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus („Grupa”) z uwzględnieniem możliwości jego zwiększenia, w tym zadłużenia udzielonego spółkom wchodzącym w skład Grupy w formie kredytów bankowych oraz obligacji („Refinansowanie”).

Spółka zaznacza, że wyżej wspomniany proces analizy Refinansowania jest na wstępnym etapie, a decyzje co do warunków, struktury i terminu potencjalnego Refinansowania i jego realizacji w szczególności uzależnione są od oceny Spółki w zakresie rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o decyzjach związanych z potencjalnym Refinansowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2022
Ostatnia aktualizacja 05.10.2022