Rozpoczęcie oferty obligacji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
02 lip 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN („Obligacje”). Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej przeprowadzanej w sposób wskazany w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”). Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

W dniu 2 lipca 2015 r. Spółka rozpoczęła emisję Obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do co najmniej 150 oznaczonych adresatów. Emisja i oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie zgodnie z art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w trybie oferty publicznej Obligacji kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR („Oferta”), w związku z czym na potrzeby Oferty nie jest wymagany i nie będzie sporządzany ani udostępniany do wiadomości publicznej prospekt emisyjny ani żaden inny dokument ofertowy podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ administracji publicznej.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2015
Ostatnia aktualizacja 02.07.2015