Rezygnacja członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
25 sie 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku pan Tomasz Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 września 2016.

Swoją rezygnację uzasadnił propozycją objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu, złożoną przez Akcjonariusza Spółki, Reddev Investments Limited, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
23/2016
Ostatnia aktualizacja 25.08.2016