Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
02 lip 2024

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) niniejszym informuje, że 1 lipca 2024 r. Pan Piotr Żak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 2 lipca 2024 r. Rezygnacja nastąpiła w związku z powołaniem Pana Piotra Żaka w skład zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., spółki zależnej Cyfrowego Polsatu, na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 3 lipca 2024 r.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2024
Ostatnia aktualizacja 02.07.2024