Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
31 maj 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. Pan Marek Kapuściński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2023
Ostatnia aktualizacja 31.05.2023