Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
15 lis 2017

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. Spółka powzięła informację, że Pan Heronim Ruta złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2017
Ostatnia aktualizacja 15.11.2017