Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Data: 
27 maj 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

  • przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488.520.113,73 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz
  • przeznaczenie kwoty 106.257.681,15 złotych (słownie: sto sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość kapitału zapasowego możliwego do dystrybucji wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku niemal 3,5 mld złotych.

Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy), tj. 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy  został ustalony na dzień 1 lipca 2019 roku a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

  • wypłata pierwszej transzy w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz
  • wypłata drugiej transzy w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję – w dniu 1 października 2019 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. ("Grupa"), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Jednocześnie proponowany podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku odpowiada wynikom analizy przeprowadzonej przez Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2019 roku, na bazie której Zarząd ocenił możliwość dokonania wypłaty w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na akcję w okresie trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021, w tym w kwocie co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019.

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Dodatkowo Zarząd Spółki  niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy, co stanowi 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2019
Ostatnia aktualizacja 27.05.2019