Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Data: 
29 maj 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia Grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku. 

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 złotych (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 złotych (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2018
Ostatnia aktualizacja 29.05.2018