Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Data: 
12 kwi 2017

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016. Zarząd rekomenduje podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 577.955.495,16 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy) w następujący sposób:

(i)     na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki zostanie przeznaczonych 204.654.725,12 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy), tj. 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję,

(ii)    na kapitał zapasowy przeznaczonych zostanie 373.300.770,04 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze).

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy  został ustalony na dzień 20 lipca 2017 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w listopadzie 2016 roku, zakładającą wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 mln zł do 400 mln zł, jeżeli relacja zadłużenia netto Grupy do skonsolidowanego wyniku EBITDA mieści się w przedziale 2,5x - 3,2x. Zarząd jednocześnie bierze pod uwagę sytuację finansową, płynność oraz perspektywy rozwoju Grupy, jak również strategiczny cel, jakim jest konsekwentne obniżanie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy do poziomu poniżej 1,75x.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2017
Ostatnia aktualizacja 12.04.2017