Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Data: 
02 cze 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 2 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki, w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.

Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej Spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.  

W związku z powyższym Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 446.146.891,55 złotych w całości na kapitał zapasowy.

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2016
Ostatnia aktualizacja 02.06.2016