Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

Data: 
06 mar 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 6 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki, w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014.

Zgodnie z polityką dywidendy Spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania grupy kapitałowej Spółki, celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 177.213.590,79 złotych w całości na kapitał zapasowy.

Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu. 

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2015
Ostatnia aktualizacja 18.03.2015