Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
20 lip 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2023 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w ten sposób, że uchylono dotychczasowe brzmienie następujących artykułów:

  • art. 1 ust. 3.8 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”;
  • art.. 18 ust. 1.1 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa i Statutem, Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu i innych ustawowo obowiązanych osób sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.”;
  • art. 19 ust. 1 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie może powołać spośród Członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.”;
  • art. 20 ust. 2 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego posiedzenie ma prawo zwołać Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.”;
  • art. 20 ust. 4 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady, Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego”;

Na postawie uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r., przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, który Spółka przedstawia w nowym brzmieniu w załączniku do niniejszego raportu.

 Załącznik: Statut Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2023
Ostatnia aktualizacja 20.07.2023