Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Data: 
13 mar 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku w ten sposób, że:

1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu:

35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.

2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

4. Spółka może emitować obligacje zamienne.

3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.

4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

Proponowane brzmienie:

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.

5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

-    w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,

-    w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Proponowane brzmienie:

Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

-    w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;

-    w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

j) emisja obligacji,

Proponowane brzmienie:

j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

 

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2015
Ostatnia aktualizacja 13.03.2015