Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki

Data: 
17 gru 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.
Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku w ten sposób, że:

I. dotychczasowa treść Art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501 

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.

7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.”

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 – 175 000 000, w tym:

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.

7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.

8. 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 47 260 690.

9. 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii J, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 243 932 490.”


II. dotychczasowa treść art. 15 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Art. 15 ust. 1

Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.”

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

„Art. 15 ust. 1

Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”

III. dotychczasowa treść art. 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Art. 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

-w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,

-w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:

„Art. 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,

- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/02/10/2014 Rady Nadzorczej z dnia 2 października 2014 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2014 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
73/2014
Ostatnia aktualizacja 23.12.2014