Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Redefine Sp. z o.o.

Data: 
01 lip 2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 („Redefine” lub „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpiło poprzez:

  • przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
  • rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Redefine.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 14 kwietnia 2015 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2015
Ostatnia aktualizacja 01.07.2015