Przyznanie ratingu spółce Cyfrowy Polsat S.A. przez agencję Fitch Ratings

Data: 
02 cze 2023

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) przyznała Spółce międzynarodowy długoterminowy rating (ang. Long-term issuer default rating, IDR) na poziomie BB z perspektywą stabilną.

W komunikacie Fitch podał, iż rating odzwierciedla w pełni zintegrowany profil telekomunikacyjny i medialny Spółki i jej silną pozycję rynkową w poszczególnych segmentach działalności. Jednocześnie rating uwzględnia konkurencyjne otoczenie rynkowe, niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz dywersyfikację działalności Spółki w kierunku produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz nieruchomości. Nowe segmenty biznesowe będą skutkować podwyższonym poziomem dźwigni finansowej i zmieniającym się profilem ryzyka biznesowego Spółki w perspektywie kilkuletniej, którą obejmuje rating.

Fitch ocenił równolegle, że Spółka posiada odpowiedni dostęp do kapitału, czego dowodem jest zakończone w ostatnim czasie refinansowanie zadłużenia bankowego. Według Fitch dostęp do kapitału ma kluczowe znaczenie dla dalszego finansowania inwestycji Spółki w odnawialne źródła energii i nieruchomości.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2023
Ostatnia aktualizacja 10.06.2023