Przystąpienie spółek zależnych do Umowy Kredytów

Data: 
27 maj 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka” lub „Cyfrowy Polsat”) informuje o przystąpieniu w dniu 27 maja 2016 r. przez jej jednostki zależne – Litenite Limited z siedzibą na Cyprze („Litenite”) oraz Midas S.A. („Midas”, łącznie z Litenite „Podmioty Zależne”) do umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stronami są m. in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Cyfrowego Polsatu, oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („Umowa Kredytów”) oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami („Umowa Między Wierzycielami”) (ang. Intercreditor Agreement). Spółka informowała już wcześniej o Umowie Kredytów w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. oraz nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Midas przystąpił do Umowy Kredytów jako dodatkowy kredytobiorca (ang. Additional Borrower) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) i do Umowy Między Wierzycielami jako dłużnik (ang. Debtor), natomiast Litenite przystąpił do Umowy Kredytów jako dodatkowy poręczyciel (ang. Additional Guarantor) oraz do Umowy Między Wierzycielami jako dłużnik (ang. Debtor).

Podmioty Zależne przystąpiły do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami na podstawie zawartych w dniu 23 maja 2016 r. umów przystąpienia (ang. Accession Deed). Przystąpienie stało się skuteczne z dniem 27 maja 2016 r., po spełnieniu przez Podmioty Zależne pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów.

W związku z przystąpieniem Podmiotów Zależnych do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami ustanowione zostały zabezpieczenia na aktywach Spółki o znacznej wartości, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

Umowa Kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2015 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2016
Ostatnia aktualizacja 30.05.2016