Przystąpienie do wyłącznych negocjacji w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.

Data: 
11 mar 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym informuje, że po otrzymaniu od przedstawicieli spółki CCC S.A. („CCC”, „Sprzedający”) propozycji inwestycyjnej dotyczącej potencjalnej sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki eobuwie.pl S.A. („eobuwie.pl”), w której CCC posiada pośrednio 74,99% ogólnej liczby akcji, oraz po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami Sprzedającego, Zarząd Spółki podjął w dniu 11 marca 2021 roku decyzję o przystąpieniu do wyłącznych negocjacji ze Sprzedającym w zakresie potencjalnego nabycia pakietu 10% akcji eobuwie.pl („Pakiet Akcji”) w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł za Pakiet Akcji („Inwestycja”), co implikuje łączną wycenę eobuwie.pl na poziomie 5,0 mld zł.

W związku z powyższym w dniu 11 marca 2021 roku Spółka podpisała ze Sprzedającym oraz drugim inwestorem dokument zawierający podsumowanie najważniejszych warunków ewentualnej Inwestycji („Warunki”).

Warunki przewidują przyznanie Spółce oraz drugiemu inwestorowi wyłączności na prowadzenie negocjacji do dnia 31 marca 2021 r., w trakcie których planowane jest zakończenie badania due diligence spółki eobuwie.pl. Spółka oczekuje, że w razie podjęcia finalnej decyzji o wejściu w Inwestycję, co będzie wymagało odpowiednich zgód korporacyjnych po stronie Spółki, do tego dnia zostanie podpisana ostateczna umowa, określająca m.in. szczegółowe parametry i zasady corporate governance Inwestycji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż traktuje ewentualną Inwestycję w Pakiet Akcji jako transakcję o charakterze inwestycji finansowej, ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z Inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl („IPO”), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Jednocześnie w opinii Zarządu Spółki potencjalna Inwestycja stwarza szanse na pozyskanie doświadczenia w perspektywicznym obszarze e-commerce.

Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki spółki eobuwie.pl i dynamicznie rozwijający się segment rynkowy, w którym działa eobuwie.pl, Zarząd Spółki uważa, że ewentualna Inwestycja ma szansę wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu, pozwalając jednocześnie spółkom z grupy kapitałowej Spółki pozyskać kompetencje w budowaniu i rozwoju działalności w obszarze e-commerce, który stanowi naturalną ścieżkę rozwoju grupy kapitałowej Spółki po nabyciu Grupy Interia.pl, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 16/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz 23/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku. W związku z powyższym na bazie wstępnie pozyskanych informacji od Sprzedającego Zarząd Spółki ocenia, iż potencjalna Inwestycja ma szansę przełożyć się na budowę długoterminowych korzyści dla Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd informuje jednocześnie, że na tym etapie nie podjął żadnych wiążących decyzji co do realizacji Inwestycji. Rozmowy dotyczące warunków Inwestycji prowadzone będą na zasadzie wyłączności, a wynik negocjacji jest niepewny. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o ewentualnych dalszych decyzjach w odniesieniu do Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2021
Ostatnia aktualizacja 05.05.2021