Przydział Obligacji Serii D

Data: 
21 gru 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o emisji nie więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.670.000.000,00 PLN („Obligacje Serii D”), w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, emitowanych w ramach programu emisji obligacji utworzonego w dniu 29 listopada 2022 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 21 grudnia 2022 r. decyzji w sprawie dokonania przydziału 2.670.000 Obligacji Serii D, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 2.670.000.000,00 PLN. Obligacje Serii D zostały przydzielone łącznie 97 inwestorom.

Prawa z Obligacji Serii D powstaną z chwilą ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emisja Obligacji Serii D planowana jest na dzień 11 stycznia 2023 r.

Rolę Współorganizatorów emisji Obligacji Serii D pełniły Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa, BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji o dokonaniu przydziału Obligacji Serii D. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii D i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii D albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii D nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii D, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii D w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii D były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2022
Ostatnia aktualizacja 21.12.2022