Przeniesienie praw własności intelektualnej między spółkami zależnymi

Data: 
04 paź 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 października 2013 r. Telewizja Polsat Sp. z o.o. ("Telewizja Polsat"), z siedzibą w Warszawie, oraz Polsat License Ltd. ("Polsat License"), z siedzibą w Zug, Szwajcaria (spółki zależne od Cyfrowego Polsatu) zawarły umowę ("Umowa"), na podstawie której Telewizja Polsat wniosła tytułem wkładu do utworzonej przez Telewizję Polsat i Polsat License spółki cywilnej na prawie szwajcarskim (einfache Gesellschaft; zgodnie z art. 530 i kolejnymi Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań) pod nazwą Polsat Brands określone znaki towarowe o łącznej wartości 880 milionów złotych ("Prawa Własności Intelektualnej"), natomiast Polsat License zobowiązała się do wniesienia wkładu pieniężnego odpowiadającego 1/99 wartości Praw Własności Intelektualnej.

Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej jako wkładu niepieniężnego do Polsat Brands ma na celu reorganizację struktury grupy Telewizji Polsat zakładającą rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności tj. nadawania i produkcji telewizyjnej od działalności dodatkowej w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014