Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C

Data: 
05 lut 2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii B i C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu („Przedterminowy Wykup”) pozostałych w obrocie:

(i)        223.798 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 223.798.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0426 („Obligacje Serii B”); oraz

(ii)      88.053 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 88.053.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0227 („Obligacje Serii C”).

Przedterminowy Wykup nastąpił poprzez zapłatę (i) za każdą Obligację Serii B, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 20,46 PLN, oraz (ii) za każdą Obligację Serii C, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 39,41 PLN oraz premię za Przedterminowy Wykup w wysokości 5,00 PLN.

W związku z dokonaniem Przedterminowego Wykupu, wszystkie Obligacje Serii B oraz Obligacje Serii C zostały umorzone.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2024
Ostatnia aktualizacja 05.02.2024