Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o

Data: 
09 maj 2023

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. Spółka oraz Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółka zależna Spółki przekazały do agenta umowy nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r., zawartej m.in. przez Spółkę (jako kredytobiorcę) oraz konsorcjum instytucji finansowych, zmienionej umową zmieniającą, ujednolicającą i konsolidującą (ang. amendment, restatement and consolidation deed) z dnia 21 września 2015 r. o których Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., drugą umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. second amendment and restatement deed) z dnia 2 marca 2018 r. o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018 r., oraz trzecią umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. third amendment and restatement deed) z dnia 27 kwietnia 2020 r., o której  Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Przedpłata w łącznej wysokości 8.843,7 mln PLN jest planowana na dzień 16 maja 2023 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Spółka oraz Polkomtel spłacą całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów opisanej powyżej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2023
Ostatnia aktualizacja 09.05.2023