Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.

Data: 
21 wrz 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2015 r. Spółka przekazała do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów z 11 kwietnia 2014 r., o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Przedpłata w łącznej wysokości 1.178.000.000,00 PLN (jeden miliard sto siedemdziesiąt osiem milionów złotych) jest planowana na dzień 28 września 2015 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Spółka spłaci całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że również w dniu 21 września 2015 r. Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), jednostka zależna Spółki, przekazała do agenta umowy kredytowej nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r. Przedpłata w łącznej wysokości 6.020.034.198,43 PLN (sześć miliardów dwadzieścia milionów trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze) jest planowana na dzień 28 września 2015 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Polkomtel spłaci całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów z dnia 17 czerwca 2013 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
43/2015
Ostatnia aktualizacja 21.09.2015