Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Data: 
23 lut 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A. („Spółka”, „Wezwanie”), Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Spółki w Wezwaniu do dnia 9 kwietnia 2018 r. włącznie.

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Spółki wynika z faktu, iż do dnia 22 lutego 2018 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści Wezwania, tj. Cyfrowy Polsat nie uzyskał, bezwarunkowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana oraz nie uległ spełnieniu warunek zastrzeżony w pkt. 30 lit b) treści Wezwania polegający na podjęciu przez radę nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zarejestrowaną przez właściwy sąd rejestrowy zmianę kapitału zakładowego Spółki wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

O ogłoszeniu Wezwania Cyfrowy Polsat informował w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Pełna treść oświadczenia o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu została opublikowana w serwisie PAP.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2018
Ostatnia aktualizacja 23.02.2018