Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu

Data: 
27 lis 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. Spółka, działając w imieniu własnym oraz jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), zawarła z wybranymi polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) („Akt Przystąpienia”). Instrument w postaci Aktu Przystąpienia został przewidziany postanowieniami Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018 r. („Umowa Kredytów”).

Akt Przystąpienia przewiduje udzielenie Spółce dodatkowego kredytu terminowego w PLN w wysokości 1 miliarda PLN („Dodatkowy Kredyt”). O podjęciu wstępnych działań związanych z zamiarem pozyskania dodatkowego finansowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 r.

Dodatkowy Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Dodatkowego Kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa, przy czym najwyższy poziom marży będzie miał zastosowanie, gdy wskaźnik skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA będzie wyższy niż 3,50:1, a najniższy, gdy wskaźnik ten będzie równy lub niższy niż 1,50:1. Ostateczną datą spłaty Dodatkowego Kredytu jest 31 marca 2023 r. Dodatkowy Kredyt będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty.

Wierzytelności wynikające z Dodatkowego Kredytu korzystają z pakietu zabezpieczeń oraz gwarancji udzielonych przez niektóre podmioty z grupy kapitałowej Spółki w związku z zawarciem Umowy Kredytów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
33/2019
Ostatnia aktualizacja 27.11.2019