Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 28 września 2021 r. wezwanie

Data: 
16 lis 2021

Temat: Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. będących przedmiotem zapisów na sprzedaż, złożonych w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 28 września 2021 r. przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2021 z dnia 27 września 2021 roku dotyczącego podjęcia przez Spółkę działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki i ogłoszonego w związku z powyższym w dniu 28 września 2021 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Pana Zygmunta Solorza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku powziął  informację przekazaną sprzez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Wezwania, iż wstępna ilość akcji Spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Wezwanie wyniosła 11.770.601 akcji Spółki.

Ostateczna liczba akcji Spółki, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon  i – po zakończeniu procesu weryfikacji – zostanie podana do publicznej informacji przez Trigon.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2021
Ostatnia aktualizacja 16.11.2021