Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

Data: 
24 gru 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”), w którym Emitent ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) („Zaproszenie”), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A., działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na Zaproszenie wyniosła 18.178.386 akcji Asseco. Ostateczna liczba akcji Asseco, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon Dom Maklerski S.A. i zostanie podana w późniejszym terminie, po zakończeniu ww. weryfikacji.

Emitent zamierza podjąć decyzję w przedmiocie nabycia akcji Asseco w ramach Zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Emitent będzie informować o podjęciu kolejnych działań w związku z powyższymi okolicznościami w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
40/2019
Ostatnia aktualizacja 01.07.2021