Powzięcie ostatecznej informacji na temat ilości akcji Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie i decyzja o nabyciu akcji

Data: 
27 gru 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”), w którym Emitent ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) („Zaproszenie”), oraz raportu bieżącego numer 40/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. Emitenta w sprawie powzięcia przez Zarząd Emitenta wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na ogłoszone przez Emitenta Zaproszenie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. powziął ostateczną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A., działający jako podmiot pośredniczący w realizacji Zaproszenia, z której wynika, iż ilość akcji spółki Asseco będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco w odpowiedzi na Zaproszenie wyniosła 18.178.386 akcji Asseco.

W dniu 27 grudnia 2019 r. Emitent podjął decyzję o nabyciu w ramach Zaproszenia łącznie 18.178.386 akcji Asseco, reprezentujących 21,90% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do wykonywania 21,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco („Akcje Nabywane”), przy czym 17.994.259 akcji Asseco, reprezentujących 21,68% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do wykonywania 21,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco, zostanie nabytych bezpośrednio przez Emitenta, natomiast 184.127 akcji Asseco, reprezentujących 0,22% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do wykonywania 0,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco, zostanie nabytych przez Reddev Investments Limited („Reddev”), podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza.

W celu umożliwienia nabycia 184.127 akcji Asseco w ramach Zaproszenia przez Reddev, w dniu 27 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z Reddev umowę dotyczącą wspólnego nabycia akcji Asseco w ramach Zaproszenia oraz wykonywania przez Reddev prawa głosu z akcji Asseco nabytych w ramach Zaproszenia w sposób zgodny z instrukcjami Emitenta („Umowa”). Zgodnie z Umową, Reddev będzie zobowiązany do odsprzedaży Emitentowi ww. akcji Asseco w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia do Reddev żądania odsprzedaży tych akcji Emitentowi za cenę, za którą Reddev nabył akcje w ramach Zaproszenia. Ponadto Reddev otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za okres pomiędzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Reddev akcji Asseco a dniem, w którym nastąpi odsprzedaż akcji nabytych przez Reddev w ramach Zaproszenia na rzecz Emitenta („Okres Przejściowy”) w wysokości odpowiadającej średniemu ważonemu kosztowi finansowania grupy kapitałowej Emitenta przez instytucje finansowe przeliczonej na określony ułamek ceny, za którą Reddev nabędzie akcje w ramach Zaproszenia za każdy dzień Okresu Przejściowego. Zawarta Umowa stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przeniesienie własności Akcji Nabywanych zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i jest planowane na dzień 30 grudnia 2019 r.

Załączone pliki: 
RB nr 41/2019 123.59 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
41/2019
Ostatnia aktualizacja 27.12.2019