Powołanie Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

Data: 
23 lip 2020

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy uchwał podjętych w dniu 23 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczyć będzie dziewięciu członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 23 lipca 2020 r., na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego.

Spółka informuje ponadto, iż w dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego:

-      Rada Nadzorcza przyjęła rezygnacje Pana Roberta Gwiazdowskiego oraz Pana Leszka Reksy z pełnienia funkcji Członków Komitetu Audytu;

-      Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołując w jego skład Pana Marka Grzybowskiego oraz Pana Pawła Ziółkowskiego,

-      Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Panu Markowi Grzybowskiemu.

Marek Grzybowski

Doc. dr Marek Grzybowski jest pracownikiem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1977.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych: monografii, komentarzy do Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów do fachowych czasopism oraz interpretacji prawnych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia publicznego prawa bankowego, a przede wszystkim kwestie regulacyjne i nadzorcze dotyczące rynku finansowego oraz systemów gwarantowania depozytów bankowych.

Dr Marek Grzybowski jest radcą prawnym i, począwszy od roku 1983, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1987 – 2000 był partnerem w kancelariach: Consultor LC and T. Komosa, C. Wiśniewski, M. Grzybowski and Wspólnicy sp.k. W latach 2001-2003 był partnerem w międzynarodowej kancelarii Linklaters LP, a następnie, do 2020 r., radcą prawnym i prokurentem reprezentującym te kancelarię.

W okresie od 1995 do 1999 roku zasiadał w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na kadencję 1999-2003.

W 2005 roku dr Marek Grzybowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz polskiego systemu bankowego.

Od 1997 roku dr Marek Grzybowski jest redaktorem naczelnym czasopisma „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” – do 2005 roku miesięcznika, a następnie kwartalnika prawniczego wydawanego przez Wolters Kluwer.

W latach 1999-2007 był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika “Bezpieczny Bank”, a w latach 1999-2003 jego redaktorem naczelnym.

Obecnie zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma The European Journal of Legal Education.

Od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. finansowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2014 roku dr Marek Grzybowski został wybrany na członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (ELFA), gdzie od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa.

Dr Marek Grzybowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Dr Marek Grzybowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w szczególności w punkcie II.Z.4 oraz w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, w szczególności w zakresie zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, zarządzania relacjami, jak również w obszarach finansowania handlu i rynków dłużnych.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w ING Banku, gdzie piastował stanowisko dyrektora departamentu finansów handlowych do roku 1996.

W latach 1996-1998 zajmował stanowisko Członka Zarządu SBC Warburg Sp. z o.o. odpowiedzialnego w szczególności za rynki instrumentów dłużnych oraz finansowanie handlu.

Od 1998 roku związany był z bankiem RBS Bank Polska S.A. (wcześniej ABN AMRO Bank Polska S.A.), gdzie pełnił różne funkcje. W latach 2000-2001 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie, od 2001 roku, Członka Zarządu odpowiedzialnego za pion bankowości korporacyjnej. W 2004 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu RBS Bank Polska, które zajmował do roku 2019.

W latach 2000-2019 był członkiem Komitetu Kredytowego oraz Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami w RBS Bank Polska.

Od 2009 do 2016 roku zasiadł w Radzie Związku Banków Polskich.

Paweł Ziółkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Paweł Ziółkowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w szczególności w punkcie II.Z.4 oraz w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2020
Ostatnia aktualizacja 23.07.2020