Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

Data: 
28 cze 2018

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Józefa Birkę, Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Marka Kapuścińskiego, Pana Aleksandra Myszkę, Pana Leszka Reksę, Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Piotra Żaka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, w związku z powołaniem Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie na kolejną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Kapuścińskiego.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Robert Gwiazdowski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Leszek Reksa oraz Pan Tomasz Szeląg.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń weszli: Pan Tomasz Szeląg (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń) oraz Pan Marek Kapuściński.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

***

Załącznik z życiorysami członków Rady Nadzorczej

 

Józef Birka

Jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezes Zarządu Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania Członek Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji od kwietnia 2015 roku. Jest Członkiem Rad Nadzorczych Telewizji Polsat, Polkomtel oraz Elektrim S.A. W latach 2004-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działał w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”.

Pan Józef Birka oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

 

Robert Gwiazdowski

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Uczelni Łazarskiego. Jest adwokatem i doradcą podatkowym.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzednich kadencji od lipca 2008 roku. W latach 2006–2007 był przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2005-2014 był Prezydentem Centrum Adama Smitha. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Programowej CAS, Przewodniczącym Rady WEI (Warsaw Enterprise Institute), Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZPP (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej KIGS (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej).

Pan Robert Gwiazdowski oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Pan Robert Gwiazdowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 w punkcie II.Z.4.


 

Marek Kapuściński

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe w SEHNAP we współpracy ze Stern School of Business – New York University.

Wszedł w skład Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji dnia 1 października 2016 roku, a od 25 października 2016 roku pełnił funkcję jej Przewodniczącego. Do końca września 2016 roku przez ponad 25 lat związany był z firmą Procter&Gamble. Od lipca 2011 roku jako Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych 9 rynków Europy Środkowej, a przedtem od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Obecnie sprawuje również funkcję Członka rad nadzorczych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Cydrownia S.A. oraz zajmuje się działalnością doradczą w ramach Essences Consulting Group. Zaangażowany jest także w działalność organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

Pan Marek Kapuściński oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

 

Aleksander Myszka

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1976 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim w Oleśnicy, a następnie w Zespole adwokackim Nr 4 we Wrocławiu, którym kierował przez dwie kadencje. Prowadził bogatą praktykę cywilistyczną, a od połowy lat 80-tych specjalizował się w dziedzinie prawa handlowego, rozwijając obsługę podmiotów gospodarczych. Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. Z Telewizją Polsat związany od początku jej istnienia, jest jednym z współtwórców stacji. Przez 12 lat – w okresie od 1995 do 2007 - roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polsat.

Wszedł w skład Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji w kwietniu 2015 roku. Od kwietnia 2007 roku Aleksander Myszka zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat a od listopada 2011 roku w Radzie Nadzorczej Polkomtel. Zasiada również w Radzie Fundacji Polsat od początku jej powstania, tj. od 1996 roku. Jest także współzałożycielem i Członkiem Stowarzyszenia Kreatywna Polska – skupiającym środowisko twórców i przemysłów kreatywnych, którego celem jest głównie ochrona praw autorskich i własności intelektualnej. W 2015 roku został powołany na trzyletnią kadencję do Rady Instytutu Sztuki Filmowej. W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Związku Prywatnych Pracodawców Mediów w Konfederacji Lewiatan.

Pan Aleksander Myszka oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.


 

Leszek Reksa

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył wiele seminariów i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania i finansów, w tym seminarium na temat zarządzania spółkami kapitałowymi na Wydziale Finansów DePaul University w Chicago.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzednich kadencji od lipca 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach, w tym dwudziestoletnie w bankowości na różnych stanowiskach menedżerskich (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego – był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Aktualnie jest Członkiem Zarządu AGRAIMPEX Sp. z o.o. oraz Członkiem Rad Nadzorczych PLUS BANK S.A. i EBU Węgrzynowo.

Pan Leszek Reksa oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Pan Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 w punkcie II.Z.4.

 

Tomasz Szeląg

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. Z Cyfrowym Polsatem związany jest od 2009 roku. Był członkiem Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji od października 2016 roku, gdzie wchodził w skład Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń. W 2016 roku został powołany w skład Rad Nadzorczych spółek Polkomtel, Telewizja Polsat, ZE PAK S.A. oraz Plus Banku S.A.

W latach 2000-2003 był asystentem w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, by w maju 2003 roku obronić doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów miedzi i zostać adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2003 - 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę zawodową, zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 roku pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź S.A., a następnie Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego, by we wrześniu 2004 roku zostać Dyrektorem tego Departamentu. W grudniu 2004 roku został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. Od kwietnia 2007 roku do czerwca 2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 2008 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A., które sprawował do marca 2009 roku. W Telefonii Dialog S.A. odpowiadał za zarządzanie finansami, księgowość, kontroling i budżetowanie, nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe, logistykę i zakupy, zarządzanie projektami oraz IT.

Od maja 2009 roku do września 2016 roku pełnił w Cyfrowym Polsacie funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i odpowiadał za szeroko rozumiane finanse w całej grupie kapitałowej. W latach 2010-2016 roku zasiadał w zarządach licznych spółek z Grupy Polsat, w tym: Telewizja Polsat (październik 2011 – październik 2014), INFO-TV-FM Sp. z o.o. (lipiec 2012 – listopad 2016), Plus TM Management (kwiecień 2014 – grudzień 2016) oraz Polkomtel (wrzesień 2014 – grudzień 2016). Zajmował także stanowiska Prezesa Zarządu w Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. (2010-2016) oraz Telewizji Polsat Holdings Sp. z o.o. (2012-2016).

Pan Tomasz Szeląg oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

 

Piotr Żak

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Jest twórcą między innymi takich firm jak Frenzy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającego się podmiotu z branży E-sportu, oraz Golden Coil Sp. z o.o., prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym, a od czerwca 2018 roku w Radzie Nadzorczej Netii S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat.

Pan Piotr Żak oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.       

Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2018
Ostatnia aktualizacja 28.06.2018