Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Data: 
24 cze 2021

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej wspólnej 5-letniej kadencji liczyć będzie 9 członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Marka Kapuścińskiego – na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Józefa Birkę, Pana Jarosława Grzesiaka, Pana Marka Grzybowskiego, Pana Alojzego Nowaka, Pana Tobiasa Solorza, Pana Tomasza Szeląga oraz Pana Piotra Żaka na stanowiska Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 19  ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 24 czerwca 2021 roku akcjonariusz Spółki TiVi Foundation powołał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Życiorysy członków Rady Nadzorczej (.pdf)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
RB nr 15/2021 221.24 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2021
Ostatnia aktualizacja 24.06.2021