Powołanie członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
25 sie 2016

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 października 2016 roku na stanowisko członka zarządu Spółki pani Katarzyny Ostap-Tomann.

Rada Nadzorcza postanowiła powołać panią Ostap-Tomann w skład Zarządu Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu przez pana Tomasz Szeląga, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Katarzyna Ostap-Tomann związana jest z Grupą Cyfrowego Polsatu od 2009 roku, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Zastępcy CFO grupy kapitałowej. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o., a także członka Zarządu w spółkach Telewizja Polsat Sp. z o.o. i Polsat License Ltd. z siedzibą w Szwajcarii.

W latach 1996–2004 pracowała w Philip Morris w Polsce i w regionalnej centrali firmy w Szwajcarii na różnych stanowiskach związanych z finansami, gdzie zdobywała wszechstronne doświadczenie w obszarze finansów korporacyjnych, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu wewnętrznego. W latach 2004–2009 pracowała w Grupie TVN na stanowisku kontrolera finansowego grupy kapitałowej. Była odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdań finansowych na poziomie grupy kapitałowej oraz raportowanie wewnętrzne. W 2009 roku objęła stanowisko dyrektora Kontrolingu a w 2012 Dyrektora Finansowego w Cyfrowym Polsacie. Od 2011 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego a następnie od 2014 roku Członka Zarządu Telewizji Polsat. Od 2001 roku jest członkiem ACCA. W 2015 roku powołana na drugą kadencję do Rady Członków ACCA w Polsce.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz posiada tytuł MBA Oxford Brookes University. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2016
Ostatnia aktualizacja 25.08.2016