Podpisanie warunkowej umowy dotyczącej nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A.

Data: 
31 mar 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 11 marca 2021 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką CCC Shoes & Bags sp. z o.o. („Sprzedający”), będącą spółką zależną spółki CCC S.A., w zakresie nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl S.A., w której Sprzedający posiada bezpośrednio 74,99% ogólnej liczby akcji („eobuwie.pl”) oraz po przeprowadzeniu badania due diligence spółki eobuwie.pl, w dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o nabyciu pakietu 10% akcji eobuwie.pl w ramach inwestycji typu pre-IPO za kwotę 500 mln zł („Inwestycja”). Dodatkowo, w dniu 31 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Inwestycję.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2021 roku Spółka podpisała ze Sprzedającym umowę przedwstępną sprzedaży akcji eobuwie.pl („Umowa Sprzedaży Akcji”) oraz ze Sprzedającym i drugim inwestorem umowę akcjonariuszy eobuwie.pl regulującą między innymi przyszłe zasady corporate governance spółki eobuwie.pl.

Umowa Sprzedaży Akcji jest umową o charakterze warunkowym. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód banków finansujących działalność operacyjną podmiotów z grupy kapitałowej Sprzedającego oraz zgody walnego zgromadzenia eobuwie.pl na sprzedaż akcji eobuwie.pl („Warunki Zawieszające”).

Spółka przewiduje, że rozliczenie Inwestycji nastąpi po spełnieniu Warunków Zawieszających do dnia 30 kwietnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Sprzedającego w określony w Umowie Sprzedaży Akcji sposób.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2021
Ostatnia aktualizacja 31.03.2021