Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Spółkę

Data: 
30 kwi 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącego odkupu i podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o umorzeniu 107.000 obligacji na okaziciela serii A Spółki o łącznej wartości nominalnej 107.000.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 lipca 2015 r., z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii A na 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00039 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst, oraz zawiadomienia o przedterminowym wykupie obligacji serii A Spółki, które do dnia przedterminowego wykupu obligacji serii A nie zostaną umorzone w związku z ww. decyzją o umorzeniu 107.000 obligacji serii A Spółki, Spółka niniejszym informuje o powzięciu w dniu 30 kwietnia 2019 r. informacji o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 365/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A Spółki od dnia 7 maja 2019 r. („Dzień Zawieszenia”). Podjęcie ww. uchwały przez Zarząd GPW nastąpiło na wniosek Spółki w związku z zamiarem dokonania przez Spółkę przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii A, które do dnia przeprowadzenia przedterminowego wykupu nie zostaną umorzone w związku z ww. decyzją o umorzeniu 107.000 obligacji serii A Spółki (zgodnie z punktem 7.4 warunków emisji obligacji serii A Spółki z dnia 2 lipca 2015 r.).

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu GPW zlecenia maklerskie na obligacje serii A Spółki przekazane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, a niezrealizowane do dnia 6 maja 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, natomiast od Dnia Zawieszenia (tj. od 7 maja 2019 r.) zlecenia maklerskie na obligacje serii A Spółki nie będą przyjmowane.

Jednocześnie Spółka potwierdza, że zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., przedterminowy wykup obligacji serii A będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

(i) dzień ustalenia prawa do wypłaty świadczeń: 9 maja 2019 r.;

(ii) dzień przedterminowego wykupu obligacji serii A i dzień wypłaty świadczeń: 17 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
15/2019
Ostatnia aktualizacja 30.04.2019