Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

Data: 
24 paź 2018

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN zapadających w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”). Zamiarem Spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości refinansowania Obligacji Serii A celem obniżenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z obsługą zadłużenia z tytułu wyemitowanych Obligacji Serii A.

Działania rozpoczęte przez Spółkę w dniu 24 października 2018 r. będą zmierzały do oszacowania aktualnego popytu rynkowego na nowe obligacje („Nowe Obligacje”) oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji Nowych Obligacji umożliwiających Zarządowi Spółki podjęcie decyzji co do ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego Nowe Obligacje miałyby zostać wyemitowane („Program”).

Ostateczna decyzja dotycząca ustanowienia Programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2018
Ostatnia aktualizacja 24.10.2018