Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji

Data: 
30 paź 2019

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego. Zamiarem Spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018, denominowanej w PLN, o wartości do 1 miliarda PLN („Nowy Kredyt”) lub emisji obligacji denominowanych w PLN o wartości nominalnej do 1 miliarda PLN („Nowe Obligacje”). Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji Zarządu.

Działania rozpoczęte przez Spółkę w dniu 30 października 2019 r. będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania Nowego Kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na Nowe Obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji Nowych Obligacji, umożliwiających Zarządowi Spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci Nowego Kredytu lub ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego Nowe Obligacje miałyby zostać wyemitowane („Program”). Intencją Spółki jest pozyskanie finansowania w postaci Nowego Kredytu lub przeprowadzenie emisji Nowych Obligacji w ramach Programu do końca pierwszego kwartału 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości uzyskania odpowiednich warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania Nowego Kredytu lub występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Ostateczna decyzja dotycząca pozyskania finansowania w postaci Nowego Kredytu lub ustanowienia Programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2019
Ostatnia aktualizacja 30.10.2019