Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki

Data: 
10 cze 2022

Zważywszy, że:

  • Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,
  • w dniu 10 czerwca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji na rzecz spółki grupy Vestas („Vestas”), zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych przez Vestas („Gwarancje”). Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 96.000.000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów euro).

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o udzieleniu przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż ekwiwalent 236.400.000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy złotych) („Pożyczka”) celem umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
12/2022
Ostatnia aktualizacja 10.06.2022