Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji urządzeń technicznych

Data: 
02 cze 2022

Zważywszy, że:

  • Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”), dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku,
  • w dniu 4 marca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Farma Wiatrowa Przyrów sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 14 turbin wiatrowych w obrębie gminy Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 4/2022 z 4 marca 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wobec dostawców i wykonawców wynikających z umów dostawy i instalacji określonych urządzeń technicznych („Gwarancje”).

Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 53.000.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony euro). 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2022
Ostatnia aktualizacja 02.06.2022