Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

Data: 
23 gru 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka podjęła decyzję o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 114.173.459 akcji wyemitowanych przez Netia S.A. („Netia”) uprawniających do wykonywania 114.173.459 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 34,02% kapitału zakładowego Netii oraz około 34,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii („Wezwanie”). W dniu 23 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na ogłoszenie Wezwania przez Spółkę.

Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego. Spółka posiada 221.404.885 akcji Netii uprawniających do wykonywania 221.404.885 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, co stanowi około 65,98% kapitału zakładowego Netii oraz około 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. W wyniku Wezwania Spółka zamierza osiągnąć 335.578.344 akcji Netii uprawniających do 335.578.344 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, tj. 100% łącznej liczby akcji Netii i głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

Ogłoszenie Wezwania nastąpi na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080). Ogłoszone Wezwanie będzie bezwarunkowe.

Cena akcji Netii w Wezwaniu została określona na 4,80 zł (cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję Netii.

W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netii w Wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje Netii nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r., a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 26 lutego 2021 r.

Pełna treść Wezwania będzie dostępna w serwisie PAP.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
RB nr 34/2020 223.92 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
34/2020
Ostatnia aktualizacja 23.12.2020