Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A

Data: 
25 maj 2022

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, postanowił w dniu 25 maja 2022 r. o nabyciu przez Spółkę 13.067.138 (trzynastu milionów sześćdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCFRPT00013, reprezentujących ok. 2,04% kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”) od spółki Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę nie wyższą niż 22,28 PLN (dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy) za jedną Akcję, w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2022
Ostatnia aktualizacja 25.05.2022