Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2

Data: 
21 gru 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 21 grudnia 2021 r. o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 32.005.866 (słownie: trzydziestu dwóch milionów pięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych Spółki od Embud 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud”), („Transakcja”), przy czym cena za jedną akcję Spółki nabywaną od Embud w ramach Transakcji będzie wynosiła nie więcej niż 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych).

W dniu 21 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na: (i) dalsze nabywanie akcji w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych oraz (ii) Transakcję, która stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080).

Ponadto, mając na względzie ustalenie ceny za jedną akcję w ramach Transakcji na podobnym poziomie co cena za jedną akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 28 września 2021 roku przez Spółkę, Reddev oraz Zygmunta Solorza („Wezwanie”), w ocenie Rady Nadzorczej nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mieli okazję sprzedać akcje Spółki w Wezwaniu po cenie równej maksymalnej cenie akcji w ramach Transakcji, a jednocześnie mogą po zbliżonej cenie dokonywać dalszych transakcji na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
39/2021
Ostatnia aktualizacja 21.12.2021