Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A.

Data: 
15 kwi 2021

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka podjęła decyzję o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) przez nabywanie akcji Netii w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., przy czym cena nabycia 1 (jednej) akcji Netii będzie określona przez Spółkę indywidualnie dla każdej transakcji nabycia, a łączna cena nabycia akcji Netii w wykonaniu ww. decyzji Spółki nie będzie wyższa niż 515 mln PLN. Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie powyższych czynności.

Nabywanie akcji Netii może być realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki.

Powyższa decyzja stanowi potwierdzenie deklaracji Spółki dotyczącej niewykluczania możliwości dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wyrażonej w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia ogłoszonego przez Spółkę w dniu 23 grudnia 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2021
Ostatnia aktualizacja 15.04.2021