Podjęcie przez Cyfrowy Polsat decyzji o udzieleniu pożyczki oraz ustanowieniu zabezpieczeń na potrzeby realizacji farmy wiatrowej Drzeżewo

Data: 
06 wrz 2022

Zważywszy, że:

  • Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,
  • PAK-PCE zamierza nabyć 100% udziałów w kapitale zakładowym Eviva Lębork sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 23 turbin wiatrowych w obrębie gminy Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie („Farma Wiatrowa Drzeżewo”),  o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 września 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji na rzecz spółki grupy Vestas („Vestas”), zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych przez Vestas („Gwarancje”). Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Farmy Wiatrowej Drzeżewo. Kwota Gwarancji nie przekroczy 73.000.000 EUR (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony euro).

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o udzieleniu przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż ekwiwalent 160.000.000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) („Pożyczka”), która będzie mogła zostać wypłacona w transzach, celem umożliwienia realizacji Farmy Wiatrowej Drzeżewo.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2022
Ostatnia aktualizacja 06.09.2022