Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką Redefine Sp. z o.o.

Data: 
14 kwi 2015

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000287684  („Redefine” lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A. jest największym polskim operatorem płatnej telewizji i jednocześnie jedną z wiodących platform satelitarnych w Europie. W ramach prowadzonej działalności oferuje swoim klientom kompleksowe usługi multimedialne obejmujące płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, a ponadto usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE.

Redefine Sp. z o.o. to operator telewizji internetowej IPLA, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach jak i pod względem liczby oferowanych materiałów wideo. Redefine odpowiada za całość działań internetowych Grupy Polsat.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 537.500 zł i dzieli się na 10.750 udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Cyfrowy Polsat.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

(i)     zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

(ii)    zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

(iii)   zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH. Na podstawie art. 499 § 4 KSH  z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Celem planowanego połączenia Cyfrowego Polsatu i Redefine jest optymalizacja kosztów oraz uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Polsat, co wpisuje się w realizację długookresowej strategii Grupy, której istotnym elementem jest efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej.

Załącznik: Plan połączenia wraz załącznikami (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2015
Ostatnia aktualizacja 14.04.2015