Podjęcie decyzji o połączeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. ze spółką mPunkt Polska S.A.

Data: 
22 mar 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka lub Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 21 marca 2011 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 8.850.000 zł i dzieli się na 8.850 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

(i) Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
(ii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sad rejestrowy;
(iii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Plan Połączenia

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014