Planowany przedterminowy wykup obligacji i jego wpływ na skonsolidowany wynik za I kwartał 2017

Data: 
12 kwi 2017

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. powziął informację o podjęciu przez zarząd spółki w 100% zależnej od Cyfrowego Polsatu S.A., Litenite Limited („Litenite”) decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wszystkich wyemitowanych przez Litenite niezabezpieczonych obligacji zerokuponowych 2022 (ang. zero-coupon unsecured loan notes 2022) o łącznej wartości nominalnej 1.524.384.000,00 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i cenie emisyjnej 782.045.787,49 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 31 grudnia 2022 roku („Obligacje Litenite”).

W związku z powyższym w dniu 12 kwietnia 2017 r. spółka Litenite doręczyła obligatariuszom zawiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji Litenite (ang. voluntary early redemption notice), określające dzień wcześniejszego wykupu oraz kwoty wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2017 roku według wartości określonej w warunkach emisji Obligacji Litenite łącznie na poziomie 886.703.685,12 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy) powiększonej o premię za wcześniejszy wykup w wysokości 58.658.296,32 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dwa grosze).

Decyzja dotycząca przedterminowego wykupu Obligacji Litenite będzie skutkowała ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) za pierwszy kwartał 2017 r. rezerwy na premię za wcześniejszy wykup Obligacji Litenite w wysokości wskazanej powyżej, co będzie miało jednorazowy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Cyfrowy Polsat za pierwszy kwartał 2017 r. w wysokości ok. 59 mln zł.

Celem dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji Litenite jest realizacja strategicznego celu w obszarze efektywnego zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest konsekwentne obniżanie zadłużenia grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2017
Ostatnia aktualizacja 12.04.2017