Pierwsze wezwanie Cyfrowego Polsatu S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Data: 
30 wrz 2020

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej), do złożenia ich w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00, najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że z dniem 1 marca 2021 r. wygasa z mocy prawa (ex lege) moc wiążąca dokumentów akcji, w formie materialnej (papierowej), wydanych przez Spółkę, natomiast moc wiążącą uzyskają zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych.

Złożenie dokumentów po dniu 15 stycznia 2021 r. może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.). Należy podkreślić, że materialne dokumenty akcji, po dniu 1 marca 2021 r., staną się wyłącznie dokumentami dowodowymi w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. materialne dokumenty akcji utracą także wskazaną w zdaniu poprzednim moc dowodową.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród 5 (pięciu) wymaganych prawem, a złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
29/2020
Ostatnia aktualizacja 30.09.2020