Oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji serii I złożone Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Karswell, Sensor i Argumenol

Data: 
23 sty 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. oświadczeń skierowanych do Spółki przez następujące spółki - Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz Argumenol Investment Company Limited. Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są wspólnikami spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) oraz stronami zawartej ze Spółką w dniu 14 listopada 2013 r. warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji (akcje serii I) emitowane przez Spółkę, o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Każde z oświadczeń, o których mowa powyżej, zostało złożone wyłącznie Spółce w związku z zamierzonym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

W związku z zamierzonym objęciem przez każdą ze spółek wskazanych powyżej określonej liczby akcji nowej emisji (akcji serii I) emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w liczbie określonej w umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej, oraz w projekcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I (podanym do publicznej wiadomości przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), każda ze spółek, o których mowa powyżej, oświadczyła odrębnie Spółce, wyłącznie w odniesieniu do akcji nowej emisji serii I, które dana spółka ma objąć (Akcje Obejmowane), że w przypadku objęcia danych Akcji Obejmowanych, w okresie 360 dni od dnia złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Obejmowanych, dana spółka nie będzie oferować lub sprzedawać jakichkolwiek Akcji Obejmowanych lub papierów wartościowych wymiennych bądĽ zamiennych na Akcje Obejmowane lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie Akcji Obejmowanych, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny Akcji Obejmowanych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami oraz (ii) nie zawrze żadnych innych transakcji, które mogą skutkować ofertą lub sprzedażą Akcji Obejmowanych, z wyjątkiem zbycia na rzecz podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co dana spółka bądĽ podmiotów utworzonych przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej co dana spółka, przy czym przed dokonaniem zbycia na rzecz podmiotów, o których mowa powyżej, dana spółka zapewni złożenie przez taki podmiot Spółce oświadczenia o treści zasadniczo zgodnej z treścią oświadczenia złożonego przez daną spółkę, obejmującego okres od dnia nabycia Akcji Obejmowanych przez taki podmiot do upływu 360 dni od dnia złożenia przez daną spółkę oświadczenia o objęciu Akcji Obejmowanych.

Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w akapicie poprzedzającym, nie wyłączają uprawnienia danej spółki do obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym całości, części lub którejkolwiek z Akcji Obejmowanych, lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia, w tym, między innymi, ustanowienia zastawu (w jakiejkolwiek jego formie) na całości, części lub którejkolwiek z Akcji Obejmowanych.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
8/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014