Opinia Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Data: 
27 kwi 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, dotyczącego podjęcia przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016, Zarząd  niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 w wysokości 577.955.495,16 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy) poprzez przeznaczenie go w części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 204.654.725,12 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy), co stanowi 0,32 zł na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku w kwocie 373.300.770,04 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
9/2017
Ostatnia aktualizacja 27.04.2017